14 december 2016

SATURN 100SH

100 shots
14 december 2016

SATURN 300SH

300 SHOTS
14 december 2016

RAIDERS

15 meter 20 seconden 19 shots
14 december 2016

URANUS

30 meter 25 seconden 16 shots
14 december 2016

RUSH HOUR

35 meter 30 seconden 16 shots
14 december 2016

SKY WAVE / NEW CENTURY

35 meter 45 seconden 19 shots
14 december 2016

PURPLE TAIL

35 meter 25 seconden 10 shots
14 december 2016

SPACE RIDDER

35 meter 30 seconden 20 shots
14 december 2016

GALACTIC QUEEN

35 meter 30 seconden 20 shots
14 december 2016

WONDERFUL HEAVEN

40 meter 25 seconden 10 shots
14 december 2016

SPACE LORD

35 meter 30 seconden 20 shots
14 december 2016

FREAK

30 meter 30 seconden 25 shots
14 december 2016

EXPLORER

35 meter 30 seconden 20 shots
14 december 2016

SPIDERMAN

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

SPACE RUNNER

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

SHOW TIME

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

FLASHING THUNDER

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

SKY BLITZ

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

SPACE BLITZ

40 meter 35 seconden 19 seconden
14 december 2016

GALACTIC STORM

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

TIME WARP

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

SATANIC DESECRATION

40 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

INVESTIGATE

35 meter 30 seconden 21 shots  
14 december 2016

GOLDEN PALM

45 meter 34 seconden 19 shots https://www.youtube.com/watch?v=NV4FJd5AAPM&feature=youtu.be
14 december 2016

DYNO BLASTER

45 meter 35 seconden 19 shots
14 december 2016

FRACTION

35 meter 20 seconden 25 shots
14 december 2016

AVENGER

40 meter 45 seconden 24 shots  
14 december 2016

MIX EMOTION

45 meter 45 seconden 30 shots
14 december 2016

TRIBAL

45 meter 45 seconden 30 shots
14 december 2016

MATRIX

45 meter 45 seconden 30 shots
14 december 2016

CRYSTALLIZE

35 meter 80 seconden 61 shots
14 december 2016

SUPER SONIC

40 meter 55 seconden 49 shots
14 december 2016

CHALLENGER

35 meter 70 seconden 61 shots
14 december 2016

FAN POWER

30 meter 40 seconden 72 shots